Algemene voorwaarden

Op deze pagina staan de algemene voorwaarden vermeld. Deze algemene voorwaarden zijn ervoor bedoeld om beide partijen te beschermen. Door een bestelling te plaatsen,
ga je akkoord met deze voorwaarden.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen neem contact op via email: info@liefslieke.nl

LIEFS LIEKE
Is een lijn van Studio eLBee | huisstijl+ gevestigd aan Westindiëplein 1, 8442 KN te Heerenveen.
www.studioelbee.nl

 

KLANT
Een zwanger persoon /stel, kennis van het zwangere persoon of rechtspersoon die met Liefs Lieke een overeenkomst aangaat; Liefs Lieke behoudt zich het recht voor een klant als particulier of zakelijk te bestempelen, indien een kwestie aan de orde is als bedoeld in deze algemene voorwaarden.


PRIJS

Alle prijzen op de website www.liefslieke.nl zijn vermeld in euro’s.
De prijzen zijn inclusief 21% B.T.W. en verzendkosten (binnen Nederland), tenzij anders staat vermeld.

Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


BETALING

Betaling geschiedt via een overboeking (bankgiro) binnen zeven dagen na factuurdatum.


LEVERING

Levering zal worden afgehandeld door PostNL pakket en/of brievenservice.
De kaarten worden meestal geleverd door UPS.


BEDENKTIJD

De bedenktijd die normaliter zeven werkdagen mag duren is niet van toepassing op de producten van www.liefslieke.nl, dit omdat de producten speciaal voor jou gemaakt worden. Wanneer je betaald hebt is je bestelling definitief.


GEGEVENSBEHEER

Indien je een bestelling plaatst bij Liefs Lieke, dan worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van Liefs Lieke. Liefs Lieke houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal je gegevens niet verstrekken aan derden.
Zie de Privacy Policy.

Liefs Lieke respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens.


KLACHTEN

Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde goederen dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per e-mail of telefoon aan Liefs Lieke te worden gemeld (graag met foto’s).
Hiervoor kan schriftelijk contact worden opgenomen met; e-mailadres info@liefslieke.nl
Gebreken bij een deel van het geleverde geeft de klant niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.


AANBOD
Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge toezeggingen verbinden Liefs Lieke slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanbiedingen/ kortingen van Liefs Lieke gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.


OVEREENKOMST

Een overeenkomst tussen Liefs Lieke en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door Liefs Lieke op haalbaarheid is beoordeeld.


AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van Liefs Lieke gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


OVERMACHT

Liefs Lieke is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Liefs Lieke alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Liefs Lieke behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen
op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Liefs Lieke gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Liefs Lieke bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


AANSPRAKELIJKHEID
Liefs Lieke is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.


TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Liefs Lieke en koper,
welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leeuwarden kennis, tenzij Liefs Lieke er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.


AUTEURSRECHT EN HANDELSMERK
Alle ontwerpen, bewoordingen en afbeeldingen vermeld op alle pagina’s van liefslieke.nl staan onder auteursrecht. Het is niet toegestaan om de inhoud of een deel van de inhoud te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden zonder de toestemming van Lieke Bakker namens Liefs Lieke / Studio eLBee.

Op alle reeds bestaande ontwerpen en maatwerk / ontwerp opdrachten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van het BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers), te vinden op: www.bno.nl